گفتارهای عرفانی
نوشته استاد عباس شهریاری سنگسری

www.abbas-shahriari.com