فهرست

1 - جسم، کشور و دل پایتخت آن کشور
2 - در وجود تو وجهی است به سوی خدا
3 - تا محتاج به خلق هستی از محبت حق خبری نیست
4 - چشم دو دید دارد
5 - زبان دو در دارد
6 - پر حرفی غذای نفس است
7 - سکوت؛ ریاضت سالکان
8 - توجه به مردم، سرگرم شدن با نفس مردم
9 - خودنمایی انانیت است
10 - گناه، عذاب سالک است
11 - تشخیص گناه، اثر نور ولایت و یقظه است
12 - حسادت، هیزم جهنم است
13 - عاشقی این نیست که راه و رسم داشته باشد
14 - ادب، ریاضت نفس است
15 - به اولیای خدا نزدیک مشو
16 - توبه ی عارف، توبه از غیر خدا است
17 - طریقت شامل تزکیه، عبادت و بندگی
18 - حبل المتین همان ریسمان الهی
19 - هدفِ عرفان، شناخت توحید است
20 - عـرفان از حضـرت آدم شـروع شده
21 - کلمه ی الله، مجموعِ صفات خداوندی است
22 - یقین به استاد روحانی، عصایی است برای سالک
23 - وقتی انسان دچار گناه می شود
24 - نفس لوامه
25 - نفس بر سه نوع می باشد
26 - نزدیک شدن باطنی به اولیایِ حق
27 - حرکت عرفانی
28 - ابتدا و شروع گناه و معصیت
29 - آزمایش حق، جهت آگاهی یافتن
30 - آزمایش حق در عالَم بی خبری
31 - بعد از هر آزمایش
32 - قطع هر منزل با آزمایشی خاص انجام می شود
33 - تفکر در عملکرد سالیانه
34 - اگر مورد آزمایش حق قرار گرفتی
35 - مراقبت از دل
36 - نباید در سلوک به زور بیعت بگیری
37 - آنچه که در این عالَم وجود دارند
38 - یک روح جزئی داریم
39 - اگر سالک دیگری به تو نزدیک شد
40 - در ذکر خفی و جلی
41 - وضو یک حرکت
42 - تحولگاه مکانی است برای تزکیه
43 - تخلیه یعنی
44 - انسان دارای طبع هست
45 - کسی که دایم الوضو و دایم الذکر هست
46 - شیطان یکی از فرشتگان
47 - کسی که می خواهد در سیر و سلوک حرکت کند
48 - استاد به عنوان راهبر
49 - استاد راه یکی است
50 - اگر ایمان نداشته باشید
51 - استاد مانند نوری است
52 - نور استاد بر دل سالک
53 - استاد بایستی از راه دل
54 - استادی که در راه مستقیم ولایت
55 - ذکر به این معنی است
56 - در سیر و سلوک
57 - قیل و قال و موی بلند
58 - کلیه ی موجودات
59 - آنچه خداوند خلق کرده
60 - ذرات جسم ما
61 - عقل دل
62 - انسان با ارادت
63 - موت ارادی
64 - راضیة مرضیه
65 - برای اینکه انسان بتواند
66 - تفریط در اعمال دنیا
67 - کمک و راهنمایی دیگران
68 - چهل شبانه روز
69 - ترس از مردن
70 - تقلید یک سالک
71 - اگر عقل سر، از اسارت نفس نامطمئنِّه خارج شود
72 - طِیُّ الأرض
73 - در سیر و سلوک
74 - انسانهایی که از دنیا می روند
75 - انسانهایی که گناه نکرده اند
76 - هر خطور شهوانی
77 - افراط یا تفریط
78 - امر به معروف و نهی از منکر
79 - نَفَخْتُ فیهِ مِنْ روُحی
80 - عشق مجازی
81 - تفسیر کلمه ی انسان
82 - معصوم کسی است
83 - چهار مرحله از لحاظ نفسانی و روحانی
84 - کلیه ی اجنه
85 - مثال یا تشبیه در مورد اَجنّه
86 - اجنه هم در نوع خود
87 - اشرف مخلوقات
88 - خواب پدیده ای است
89 - مثال، ذرات نیمه عنصری
90 - جن یکی از مخلوقات
91 - حشیش ماده ای است مخرّب
92 - سیر سَماوی
93 - نفس اماره
94 - نفْس، قشر تاریکی است
95 - ابزار و نماینده ی شیطان
96 - گناه، خطا و عصیان
97 - می توان با ذکر و فکر
98 - هر کس نور ایمانی را
99 - ترس بر سه نوع است
100 - بدعت در دین
101 - حیله گری و گروه بندی در عرفان
102 - ابتدا و شروع قیل و قال و تفرقه میان سالکان
103 - جایزه و پاداش دادن
104 - علت ترس و دشمنی
105 - علت گناه
106 - چشمِ سر در شهوت
107 - هر سخنی در غیاب
108 - گوش دادن به غیبت و تهمت
109 - گوینده اصوات غیبت و تهمت
110 - هر خطور شهوانی بر دل
111 - هر مکان یا اتاقی که حشیش در آن مصرف شود
112 - مواد مخدر
113 - هر کس به ناموس مردم نظر داشته باشد
114 - هرکس نور ایمان را
115 - حسادت و دوئیّت و قیل و قال
116 - ساحری، دعانویسی و تصرّف
117 - حسّ ششم
118 - افسون کردن
119 - از کار مؤمن نما تقلید مکن
120 - فرهنگ و آداب راه
121 - با ساحر دوست مشو
122 - از منافق دوری کن
123 - موفقیت هر یک از علوم در آزمایش
124 - در مرحله ای از سیر و سلوک
125 - نماز سه نوع است
126 - قضای هر عبادت و هر عمل
127 - دعانویسی، تصرّف، رمّالی، جن گیری، ساحری
128 - عالِم کسی است که
129 - کسی می تواند مطالب عرفانی را بیان کند که
130 - دانستن علم دین
131 - اشتباهات دیگران را در جمع عنوان مکن
132 - هیپنوتیسم، مانیتیسم و انرژی درمانی
133 - سحر و جادو
134 - شک و تردید
135 - کشف به دو نوع است
136 - موسیقی
137 - صدای موسیقی
138 - قاری یا مداح در مجلس
139 - چون سیر و سلوک
140 - با صورت خیالی و ذکر خفی
141 - هر ذره ای از نورِ مجذوب
142 - در مورد کل عالَم امکانات
143 - جذبه بر دو نوع است
144 - حال کاذب افیونی
145 - هر حالی که بر شما وارد شد
146 - جذبه کششی است
147 - حال حقیقی
148 - ذکر بدون موسیقی
149 - ذکر نفی خاطر
150 - حالی که در ذکر و فکر و عبادت ایجاد می شود
151 - در ذکر خفی و جلی
152 - ذرات در جبر هستند
153 - ذرات دائماً در حال ذکر هستند
154 - ذکر به این معنی است
155 - ذکر سه مرحله دارد
156 - ذکر حق در مرحله اول
157 - صورت خیالی در اذکار
158 - حلقه های ذکر جلی
159 - دروغ
160 - صورت خیالی در ظاهر
161 - صورت خیالی در سالک مبتدی
162 - صورت خیالی ، صورت روحانیِ استاد است
163 - هر کس با توجه به نفس واعتقاد
164 - شُکر به درگاه خدا
165 - هر سخن ارزشمندی که از انبیاء و ائمّه می خوانید
166 - انسان نمی تواند به ذات خداوندی دسترسی پیدا کند
167 - غیبت دو نوع است
168 - عِلم بر دو نوع است
169 - اسماء الله
170 - عالَم دو وجه دارد
171 - یقین در عرفان بر سه نوع است
172 - ابراز عقیده ی شخص در صحبت استاد
173 - عالَم انسانی در شش مرحله خلق شده
174 - مراقبه بر دو نوع است
175 - معجزه و کرامت
176 - کرامت اولیای خدا
177 - انسان وقتی وارد عالَم ناسوت می شود
178 - وقتی خداوند انسان را خلق کرد
179 - روح انسان با جمله لا اله الا الله
180 - همسویی در عرفان
181 - تفسیر کلمه انسان
182 - اولیـن دندانه در سین انسـان
183 - دین یکی است خداوند عالَم هم یکی
184 - کلمه صوفی
185 - غذای مسموم و غذای حرام
186 - نماز یومیه جهت معراج عارف است
187 - نفْسِ انسان در ابتدا طبع است
188 - وقتی که نفْسِ اماره ضعیف شد
189 - جهت تزکیه نفس اماره
190 - تا زمانی که دل در اسارت نفس نامطمئنِّه است
191 - تا زمانی که دل در اسارت نفس اماره است
192 - هر خطوری که از قلب بگذرد
193 - نفس اماره در رگ و جوارح می باشد
194 - تزکیه بدون عبادت
195 - هر خطور شهوانی
196 - اگر انسان نفس اماره داشته باشد
197 - زمان مستولی شدن نفس نامطمئنِّه
198 - نفس اماره می تواند از تشکیل نطفه
199 - نفس اماره از طریق شیر مادر
200 - نفس اماره پرده سیاهی است
201 - مرید برای تقویت روح و تذهیب نفس
202 - نقطه شروع گناه
203 - اعتماد به نفس
204 - نفس اماره ی پدر و مادر
205 - حجاب بر دو نوع است
206 - حجاب روحانی
207 - حجاب روحانی باید برداشته شود
208 - خود بزرگ بینی
209 - نیروهای مخفی و درونی
210 - دو سوم از نیروی درون آدم پنهان است
211 - اگر مساله ای از درون باز شد
212 - مداوای مریض ها از طریق هیپنوتیسم
213 - جانوران دریایی در عرفان
214 - عشق به اولیای خدا
215 - در اثر افراط و تفریط
216 - تعیین تکلیف انسان
217 - خدا حضور در خلق دارد
218 - افراط و تفریط در عشق مجازی
219 - منافق در عرفان
220 - با منافق هم کلام مشو
221 - جوارح و ذرات جسمانی
222 - عدم شناخت حقیقت
223 - تقلید یک سالک از سالک دیگر
224 - تقلید انسانها نسبت به یکدیگر
225 - در راه سیر و سلوک تبلیغ نیست
226 - هرکس از خود بِرَست
227 - تصرّف در عرفان
228 - کسی که می تواند مطالب عرفانی را عنوان کند
229 - تظاهر به زهد و تقوی
230 - نماز معراج سالک است
231 - دایم الوضو بودن و
232 - ارزش عمل سالک
233 - هیکل آدم تنبل و بیکار